Algemene voorwaarden

 • Algemene voorwaarden KVW NuenenVersie 30-5-2021Door het invullen van het inschrijfformulier en/of ondertekenen door middel van betaling, gaat u een overeenkomst aan met Stichting KVW Nuenen hierna te noemen als ‘KVW Nuenen’.Op deze overeenkomst zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

  Artikel 1: Inschrijving

  1. Alle kinderen die op de basisscholen in Nuenen (en omstreken) zitten, mogen in principe deelnemen aan de kindervakantieweek. Kinderen van 4 jaar mogen alleen mee doen mits zij zindelijk zijn.
  2. De betaling van de inschrijving geldt voor de gehele kindervakantieweek, het is niet mogelijk bijvoorbeeld minder te betalen voor een dag of een paar dagen.
  3. De inschrijving van deelnemers is definitief bij het volledig invullen van het inschrijfformulier en betalen van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld wordt vooraf door KVW Nuenen bepaald en bedraagt op het moment van inschrijven €40,-.
  4. Deelnemers via Stichting Leergeld krijgen de mogelijkheid om zich een week voor de algemene opening van de inschrijvingen in te schrijven door middel van een wachtwoord voor het inschrijfsysteem. Deelnemers dienen de betaling via het inschrijfsysteem te voldoen en kunnen later het inschrijfgeld declareren bij Stichting Leergeld.
  5. In verband met de veiligheid van de deelnemers hanteert KVW Nuenen een inschrijfstop op het aantal deelnemers. Kinderen komen hierna op een reservelijst en zullen gemaild worden op het moment dat er een plekje vrij komt.
  6. Indien de deelnemer extra aandacht nodig heeft of medicijnen gebruikt, vragen wij u dit te vernoemen bij de inschrijving zodat hier rekening mee gehouden kan worden.
  7. Na het inschrijven van de deelnemers worden de kinderen door KVW Nuenen in groepen op basis van leeftijd ingedeeld. Bij de indeling van groepen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur van de deelnemer vermeld bij de inschrijving, maar dit kan niet gegarandeerd worden.
  8. De groepen worden met de nodige zorg samengesteld, hierin kan niet meer worden geruild. Hier geldt dat in sommige gevallen door het bestuur hierin een andere beslissing genomen kan worden. Dit blijft te allen tijde een beslissing van het bestuur.

  Artikel 2: Betalingsvoorwaarden

  1. Betaling van het inschrijfgeld dient volledig te worden voldaan bij de inschrijving van de deelnemer.
  2. Deelnemers die ingeschreven worden via Stichting Leergeld voldoen het volledige bedrag voor inschrijving en kunnen dit later declareren bij Stichting Leergeld.
  3. Op het moment dat de inschrijving van een deelnemer geannuleerd wordt door ouders/verzorgers, vindt er géén restitutie van inschrijvingsgelden plaats. Tenzij KVW Nuenen bepaalt dat er wel een gegronde reden is voor restitutie.
  4. Op het moment dat de inschrijving van een deelnemer geannuleerd wordt door KVW Nuenen, wordt er door KVW Nuenen bekeken of er gegronde redenen zijn voor restitutie van inschrijfgelden.

  Artikel 3: Aansprakelijkheid

  1. Deelname aan de kindervakantieweek van KVW Nuenen geschiedt op eigen risico.
  2. Het bestuur, de organisatie en de vrijwilligers van KVW Nuenen zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor enigerlei geleden schade welke is ontstaan gedurende de kindervakantieweek. Voor de gevallen waarin volgens de geldende rechtsnormen een beroep kan worden gedaan op de wettelijke aansprakelijkheid van KVW heeft de organisatie een WA-verzekering waarmee enkel volgens de daarin geldende polisvoorwaarden, een schadeclaim kan worden gehonoreerd.
  3. KVW Nuenen is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van enig eigendom van de kinderen en ouders/verzorgers. Wij adviseren om dure spullen, zoals sierraden, telefoons e.d. thuis te laten.
  4. KVW Nuenen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, ontstaan door het niet of niet volledig invullen van het inschrijfformulier.

  Artikel 4: Verzekeringen

  1. Bij inschrijving verklaren de ouders/verzorgers dat de deelnemer opgenomen is in de WA-polis van ouders/verzorgers.

  Artikel 5: Toestemming foto’s en andere beeldopnames

  1. Door het instemmen met de algemene voorwaarden, verklaart u dat u als ouder/verzorger geen bezwaar heeft dat de foto’s en andere beeldopnames die worden gemaakt van diverse activiteiten, door KVW Nuenen of derden (bijv. pers), worden geplaatst op onze website. Foto’s en andere beeldopnames op de website zijn beveiligd met een wachtwoord.
  2. Deze toestemming houdt tevens in dat de foto’s en andere beeldopnames gebruikt kunnen worden op de Facebook pagina van onze stichting. De beeldopnames kunnen ook gebruikt worden bij andere social media (bijv. Twitter en Instagram), in de regionale media en op posters en flyers voor een aankomende kindervakantieweek.
  3. KVW Nuenen zal na het expliciete verzoek van een ouder een specifieke foto van zijn/haar kind verwijderen.

  Artikel 6: Veiligheid deelnemers

  1. Een aantal organisatieleden van KVW Nuenen is in het bezit van een geldig (kinder-) EHBO en reanimatie diploma. Er zijn altijd minstens twee organisatieleden aanwezig tijdens de kindervakantieweek.
  2. Eén organisatielid van KVW Nuenen is in het bezit van een geldig BHV diploma.
  3. Pesten, discriminatie, geweld en ander onacceptabel gedrag, al dan niet online, wordt niet getolereerd door KVW Nuenen. We werken met een 0-tolerance beleid. Bij het niet naleven van de gestelde regels of wanneer storend of gevaarlijk gedrag ontstaat zijn wij genoodzaakt de ouders/verzorgers hierover in te lichten. Wij behouden ons het recht om bij ernstig wangedrag een kind de verdere deelname aan de kindervakantieweek te ontzeggen.

  Artikel 7: Afgelastingen:

  1. De organisatie kan bij onvoorziene omstandigheden, waaronder extreem weer, het besluit nemen om de KVW of een gedeelte daarvan af te gelasten. Informatie hierover zal via deze website, kranten en social media gedeeld worden.

  Artikel 8: Slotbepalingen

  1. In de zeldzame gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, dient het bestuur van KVW Nuenen te worden geraadpleegd. Dit kan telefonisch via 06-19617333 of via de mail info@kvwnuenen.nl
  2. Indien er onduidelijkheden zijn en/of geschillen zijn, beslist het bestuur van KVW Nuenen. Het bestuur kan om motiverende redenen besluiten af te wijken van de algemene voorwaarden.